Dagiti Saludsod ni Solomon

Awawaganka kadagiti kanito
a pannakaipalpallais kadagiti renggat
iti tengnga ti agtultulid a lubong.

Pukpukkawanka -bareng maarimedmedan
dagiti lumablabas a darikmat a sumken
dagiti aliaw ken rikna’t pannakaiwawa
ket maidanun kenka.
Wen, inyarasaasko kadagiti naidaw-as a kanito
bareng idanonda koma kenka, masmasnaayan nga agek
pannakaila -ket ammok nga ammomton a marikriknak ita
ti dangkok ken wayawaya ti kinaagmaymaysa.

Ararapaapek a tumamdagka koma
manipud tawa ti agnanayon – ket ipawitmo
dagiti naruay a saludsod ni Solomon – a kas iti dati
kadagidi panawen a panagbuybuyata’t parade
dagiti bitbituen, sagut dagiti sumangbay a sardam.

Numanpaykasta ammok nga ammom
nga iti baet amin dagita saanka a nagkurang
a nangitalimeng -iti naganus idi a punonot
- inka napanawan ket ammok nga ammom
nga umdasen a kired -lagip dagidi
inimimdenganta – dagiti naruay
a saludsod ni Solomon.

(ecxerpt)

©2013leofinajanegalleta

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s